การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา (Case Study)

10 September 2016, 11:24 am

 

เรียนรู้จากปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อหล่อหลอมนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถ

 

all case

รปภาพ1

รปภาพ3

รปภาพ4

 

Login to post comments