การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“The Role of Public Policy in Private Sector Development”

8 August 2016, 9:55 am Written by 
Published in Action Learning
Read 255 times Last modified on Monday, 12 September 2016 15:03

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ

เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“The Role of Public Policy in Private Sector Development”ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ สถาบันผู้นำเพื่อการพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Leadership Academy for Development--LAD, Stanford University) โดยเป็นหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรแรกที่สร้างความแตกต่างจากหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ โดยมุ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับความท้าทายที่ผู้นำภาครัฐต้องเผชิญในการสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ตึงเครียด หลักสูตรนี้ใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่นโยบายสาธารณะจะช่วยให้ภาคเอกชนเป็นพลังที่สรรค์สร้างความเจริญเติบโตและการพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักการสำคัญที่ขับเคลื่อนหลักสูตรนี้คือฐานคติที่ว่า การปฏิรูปนโยบายนั้นไม่เหมือนกับศาสตร์ทางวิศวกรรมหรือวิชาเทคนิคที่อาศัยทักษะที่รอบคอบในการหาทางออกที่ชัดเจนและเหมาะสมที่สุด ในทางกลับกันนักปฏิรูปที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความตระหนักรู้ทางการเมืองและชั่งน้ำหนักปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของนโยบาย โดยต้องมีความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง และวัฒนธรรม ที่มีความเฉพาะของประเทศนั้นๆ ที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องมีไหวพริบเกี่ยวกับวิธีการจัดลำดับความสำคัญ สร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติ และสร้างแนวร่วม สถาบันผู้นำเพื่อการพัฒนาได้เตรียมกรอบการวิเคราะห์ให้กับผู้เข้าอบรม ทั้งนี้เพื่อสร้างทักษะภาวะผู้นำและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

the role

  โครงการนี้อาศัยเทคนิคการสอนและการเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงผ่านการใช้กรณีศึกษา ประกอบด้วยกรณีศึกษาจากประเทศในแถบเอเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และประเทศไทยซึ่งทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความเข้าใจสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์ที่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในสถานการณ์นั้นๆจะต้องพึงมี  นอกจากนี้ เทคนิคดังกล่าวยังทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกรณีศึกษา กรณีศึกษาที่ได้ถูกนำมาใช้ในการอบรมครั้งนี้ได้ถูกนำเสนอจากมุมมองของนักปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญกับสภาพความท้าทายทางการเมือง และภาระกิจที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ที่เจ้าหน้าที่รัฐในประเทศต่าง ๆ ต้องเผชิญ โดยเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในส่วนของการร่างนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทที่กว้างขวางและสร้างสรรค์มากขึ้นของภาคเอกชนในส่วนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนี้ วิทยากรในการฝึกอบรมได้ใช้เทคนิคการสมมติบทบาทของนักวิเคราะห์หลักหรือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ โดยจัดแบ่งผู้เข้าฝึกอบรมแบ่งเป็นกลุ่มๆ และสมมติบทบาทตามกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกรณีศึกษา และต้องวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ระบุและประเมินประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง และทำการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะดำเนินนโยบายหรือโครงการนั้นๆต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด

โครงการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามดังต่อไปนี้

Professor Roger Leeds: Professor at the School of Advanced International Studies (SAIS) of the Johns Hopkins University.

Professor Mary E. HilderbrandSenior Lecturer and Distinguished Practitioner in Residence at the George H.W. Bush School of Government and Public Service at Texas A&M University. 

Professor Tippawan Lorsuwannarat: Former Dean of the Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (GSPA-NIDA).

โครงการนี้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (พม่า ฟิลิปปินส์ อินเดีย เนปาล มัลดีฟ เวียดนาม และอีสติมอร์) ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนทั้งหมด  31 คน  การอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และผลการประเมินโดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยสะท้อนระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพของการฝึกอบรมในระดับสูง และมีความเห็นพ้องต้องการว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการต่อยอดศักยภาพในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เข้ารับการอบรมจากหลากหลายประเทศ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันระหว่างบทบาทของนโยบายสาธารณะและภาคเอกชนที่มีต่อกระบวนการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments