โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี,คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา,วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การตัดสินใจเชิงนโยบาย มุมมองทางทฤษฎีและปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายราคาไข่

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี 

โดย ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา  ณ ระนอง และคณะ*

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์