ITC-Learning & Sharing 2016

ITC-Learning & Sharing 2016 ส่วนหนึ่งของโครงการหลัก การพัฒนากระบวนการคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2559
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

โครงการ “ITC-Learning & Sharing 2016” เป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะทุกคนมีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 for
Education และนำเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ตามสิทธิ์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและจะเป็นประโยชน์ต่อแบ่งปันข้อมูลการทำงานระหว่างกลุ่มงาน และจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์นำไปใช้ประโยชน์ใน การจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ
และสำนักเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ การจัดการความรู้ (โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ)

  เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การใช้ Microsoft Office 365 for Education เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการทำงาน และโปรแกรมดังกล่าวสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกลุ่มงาน ซึ่งจะช่วยให้การปรับปรุงระบบ
การจัดเก็บข้อมูลมีระบบ และมีเจ้าภาพผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งผลจาการจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกกลุ่มงานได้นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ส่งผลให้เกิดการประหยัดทรัพยากร เช่น หมึกพิมพ์ กระดาษ และประหยัดเวลาในการทำงาน และสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้ทุกเวลา และนอกสถานที่ทำงานเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน Smart Devices