หัวข้อนำเสนอผลงานวิชาการ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
มีนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 11 บทความ ได้แก่ อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ ดำริชอบ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจัยภาค อ.ดร.กุลชยา เต็มชวาลา อ.ดร.ธานินท์  สุวงศ์วาร และ ผส.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ณ ห้อง 4006 และ 4013 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

gspa present 01


gspa present 02

gspa present 03

gspa present 04

gspa present 05

gspa present 06

gspa present 07

gspa present 08

gspa present 09

ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต 

บทบาทในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Role in Collaborative Work Rerformance Between Community Organization Councils and Local Government Organization)  อ่านรายละเอียด..

ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์

 • การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม: กรณีศึกษาหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของการประปานครหลวง อ่านรายละเอียด..
 • The Sufficiency Economy and People-centered Development: The Case of the Huay Sai Royal Development Project in Thailand  อ่านรายละเอียด..
 • Changes in Personnel Administration in the Thai Public Sector: the Resource-Based View and the Sustainable Perspective อ่านรายละเอียด..
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการได้รับการพัฒนาของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  (Factors Affecting Human Resource Development of Rajabhat University Lecturers in the North-East Regional Areas) อ่านรายละเอียด..
      

ศ.ดร. อัญชนา ณ ระนอง

 • การเกษตรที่ลดการพึ่งพิงสารเคมี: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มในจังหวัดจันทบุรีและปทุมธานี  อ่านรายละเอียด..
 • Sustainable Flows: Water Management and Municipal Flexibility in Bangkok and Hanoi  อ่านรายละเอียด..
 • การจัดการพลังงานชุมชนเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน: ในโครงการจัดทำแผนพลังงาน 80 ชุมชนสนองพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" 
  (Community Energy Management for Energy Security: The Project for Energy Planning in 80 Commuities in Response to "Sufficiency Economy") As Initiated by His Majesty The King)  อ่านรายละเอียด..
 • การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและ ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก  (A Study of Instructional Management and Effectiveness of Alternative Schools)  อ่านรายละเอียด..


ศ.ดร.พลภัทร บุราคม

 • The Growth and Development Effects of Public Education, Health, and Welfare Spending in ASEAN  อ่านรายละเอียด..
 • The Distributional Effects of Social Spending in Thailand: Evidence From a New Database  อ่านรายละเอียด..
 • ASEAN Economic Performance, Institutional Effectiveness, and Foreign Direct Investment  อ่านรายละเอียด..
 • การขยายตัว การกระจายผลประโยชน์และผลกระทบด้านการคลังของรายจ่ายสาธารณะ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านสวัสดิการสังคมในประเทศ 
  (Explaning the Growth and Distributional and Fiscal Effects of Public Education, Health, and Welfare Spending in Thailand)  อ่านรายละเอียด..

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อ่านรายละเอียด..

รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
คุณภาพชีวิตกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  อ่านรายละเอียด..

รศ.ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ

รศ.ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

รศ.ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

 • ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  (The Influence of Transformational Leadership, Human Resource Development and Readiness for Change on Job Performance of Eeployees in THAI Autonomous Univesities)  อ่านรายละเอียด..
 • แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกํานันผู้ใหญ่บ้าน: มุมมองเชิงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหาร  อ่านรายละเอียด..
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการได้รับการพัฒนาของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Factors Affecting Human Resource 
  Development of Rajabhat University Lecturers in the North-East Regional Areas)  อ่านรายละเอียด..


รศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

 • การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทย  อ่านรายละเอียด..
 • การพัฒนาแรงงานความรู้สำหรับอุตสาหกรรม กล้วยไม้ไทย กรณีศึกษาจังหวัดภาคกลาง  อ่านรายละเอียด..
 • การจัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม: กระบวนการปรับตัวเพื่อการแข่งขันขององค์กรธุรกิจในทศวรรษหน้า  อ่านรายละเอียด..
 • องค์กรแห่งนวัตกรรม: การปรับตัวขององค์กรภาครัฐในทศวรรษ  อ่านรายละเอียด..
 • การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้แนวทางคลัสเตอร์: กรณีศึกษาคลัสเตอร์ผักปลอดสารพิษ และคลัสเตอร์สหกรณ์โคเนื้อ  อ่านรายละเอียด..
 • การนำแนวทางคลัสเตอร์มาใช้พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มกล้วยไม้ จังหวัดราชบุรี (Implementing the Cluster-Based Approach for the Competitiveness of the Ratchaburi Orchid Cluster) อ่านรายละเอียด..
 • East-West Training Center for Excellence: The Quest for Revitalization  อ่านรายละเอียด..

รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา

รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
Governance Attitudes in a Clientelistic Polity: Thailand as a Case Study  อ่านรายละเอียด..


รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

 • ภาษีทรัพย์สินในเชิงเปรียบเทียบ: กรณีศึกษาจาก 7 ประเทศ  อ่านรายละเอียด..
 • การกระจายอำนาจความเหลื่อมล้ำของการคลังท้องถิ่น: บทวิเคราะห์เงินอุดหนุนทั่วไป กรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย  อ่านรายละเอียด..
 • บทบาทในกรทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Role in Collaborative Work Performance Between Community Organization Councils and Local Government Organization)  อ่านรายละเอียด..
 • Strategy or Tragedy? Personnel Management Conundrums in Mad Dog Subdistrict Administrative Organization  อ่านรายละเอียด..
 • Redesigning Local Governance Exploring Possible Options of Cooperative Local Public Service Delivery in Northeast Thailand  อ่านรายละเอียด..
 • ความจำเป็นและปัญหาของการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย อ่านรายละเอียด..
 • Demystifying Decentralization and Its Setback: Evidence From Thailand’s Decentralization Reform  อ่านรายละเอียด..
 • Fiscal Decentralization in Comparative Perspective: Analysis of the Intergovernmental Grant Systems in Indonesia and Thailand  อ่านรายละเอียด..
 • Disequalizing Equalization Grant: An Assessment of the Relationship Between Equalization Grant and Local Fiscal Capacity in Northeast Thailand  อ่านรายละเอียด..
 • Anti-Corruption and Corruption Resolutions in Local SelfGovernment: A Case Study of Subdistrict Administrative Organizations (SAOs) in the Northeastern Region of Thailand  อ่านรายละเอียด..
 • แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกํานันผูู้ใหญ่บ้าน: มุมมองเชิงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหาร อ่านรายละเอียด..
 • Disaster Management that Works: Flood Management Strategy and Implementation in Nakorn Pakkred Municipality  อ่านรายละเอียด..
 • สภาพปัจจุบันของการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (The Current Status of Local Government Borrowing: A Case Study of Uttaradit Province)  อ่านรายละเอียด..
 • Migrant Worker Population in Ranong  อ่านรายละเอียด..
 • Disequalizing Equalization Transfers: Politics of Intergovernmental Transfers in Khon Kaen Province  อ่านรายละเอียด..
 • ความเป็นมืออาชีพสาธารณะในบริบทท้องถิ่นไทย: การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อความเป็นมืออาชีพสาธารณะของปลัดเทศบาลไทย และปลัดเทศบาลในมลรัฐอิลลินอยส์
  (Public Professionalism in Local Government Setting: A Comparative Analysis of Thai and Illinois Municipal Chief Admiistrators' Perceptions of Public Professionalism) อ่านรายละเอียด..
 • ปัญหาการคลังท้องถิ่นไทย: บทสะท้อนจากมุมมองผู้บริหารเทศบาล

ผศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ

 • ประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  อ่านรายละเอียด..
 • การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สํานักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อ่านรายละเอียด..
 • Public-private Partnerships and Governance Challenges in Thai Municipalities: Perspectives of chief administrators (palat thesaban)  อ่านรายละเอียด..
 • การกำหนดนโยบายสาธารณะเรื่องรัฐธรรมนูญของชนชั้นน้ำไทย: ศึกษาจากการออกแบบระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาในกาารร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2550  อ่านรายละเอียด..

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทนรากุล

 • การศึกษานโยบายและมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไทย  (A Study of Policy and Strategic Measures of Providing Welfare for the Thai Aging Society  อ่านรายละเอียด..
 • ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการฟื้นฟูผลกระทบจากมหาอุทกภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลาง (The Cooperation Between Public and Private Sector for Recovering Flood Disaster Effect in Central Industrial Estate Area)  อ่านรายละเอียด..
 • การจัดการพลังงานชุมชนเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน: ในโครงการจัดทำแผนพลังงาน 80 ชุมชนสนองพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" (Community Energy Management for Energy Security: The Project for Energy Planning in 80 Commuities in Response to "Sufficiency Economy") As Initiated by His Majesty The King)  อ่านรายละเอียด..

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

 • การศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมหน่วยงานภาครัฐของไทย อ่านรายละเอียด..
 • การศึกษาการประเมินผลหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงของไทย: การศึกษาเชิงประจักษ์การพัฒนาภานะผู้นำท้องถิ่นของกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านรายละเอียด..
 • งานวิจัยกับการบริหาร: "เสพ เพื่อ สร้าง" นำสู่ "ยอดเยี่ยม และยั่งยืน" (Actionable Management Research: Consuming for Procucing) อ่านรายละเอียด..
 • การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยสมรรถนะและบทบาทที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนไทย อ่านรายละเอียด..


ผศ.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
Policy Decision Making in Theory and in Practice: The Eggs Story  อ่านรายละเอียด..

ผศ.ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์

 • แนวทางการพัฒนาระบบการจัดสรรที่ดินทำกินในที่ราชพัสดุ จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืนมูลเหตุแห่งการเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (Reasons of Occurrence and Appropriate Mean to Cope the Corruption Regarding to Leading)  อ่านรายละเอียด..
 • โครงการฝากบ้านกับเพื่อนบ้าน: มุมมองประชาชนที่มีผลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล  (The Bangkok Neighborhood Watch Program: Citizen Perspectiveson Metropolitan Police)  อ่านรายละเอียด..
 • โครงการฝากบ้านกับเพื่อบ้านในกรุงเทพมหานคร: การกำเนิดและแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจใหประชาชนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น
  (Bebut of Bangkok Neighborhood Watch Program: How to Attract more Participants)  อ่านรายละเอียด..

ผศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก

 • Determinants of Health Expenditures in ASEAN Region: Theory and Evidence Readmore..
 • The Determinants of Foreign Direct Investment Flows: Evidences from ASEAN Member Countries Readmore..
 • Institutional Challenges Facing Economic Development in Myanmar: A Case Study Readmore..
 • Educational Expenditures in Thailand: Development, Trends, and Distribution Readmore..
 • An Analysis of the Determinants of Education Expenditure in Thailand Size of Government,  Effectiveness and Socioeconomic Development: A Comparative Analysis of ASEAN Countries Readmore..

อ.ดร. ถนัด แก้วเจริญไพศาล

ตัวแบบป้องกันและจัดการวิกฤตอุทกภัย   อ่านรายละเอียด..

อ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

The Success and Failure of E-Government Implementation in Developing Countries: Lessons and Recommendations for Thailand อ่านรายละเอียด..

อ.ดร.ศศิชา สืบแสง
ความผูกพันต่อองค์การของอาจารย์มหาวิทยาลัย (Organizational Commitment of University Lecurers)  อ่านรายละเอียด..

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

คณสมบตผสมครMPAภาคพเศษ
คณสมบตผสมครMPPM

Hotline