งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตรี ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download
1 The Debut of the Bangkok Neighborhood Watch Program: How to Attract More Participants อาจารย์ ร.ต.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2555  
         
2 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง กับระดับความเป็นประชาธิปไตยของพลเมืองกรุงเทพ (Political Participation Behavior and Democracy Level of Bangkok Citizens) อาจารย์ ร้อยตรี ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556