งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download
1 (case study) Disaster Management that Works Flood Management Strategy and Implementation in Nakorn Pakkred Municipality(เริ่ม 01-10-2555 สิ้นสุด 31-03-2557) อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2555  
         
2 Disaster Management that Works Flood Management Strategy and Implementation in Nakorn Pakkred Municipality (กรณีศึกษา) รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556  
         
3 กรณีศึกษา Strategy of Tragedy?:Personnel Management Conundrumsin Mad Dog Sub District Administration(เริ่ม 01-10-2556 สิ้นสุด 30-09-2557) อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2556  
         
4 การคลังท้องถิ่นของไทยในมุมมองเชิงเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ผศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2552  
         
5 การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจในการจัดทำโครงการขอกู้เงิน จากสถาบันการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556  
         
6 การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจในการจัดทำโครงการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น(เริ่ม 01-10-2555 สิ้นสุด 31-03-2557) อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2555  
         
7 การศึกษาความจำเป็นในการกู้ยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย:กรณีศึกษาเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(เริ่ม 01-06-2557 สิ้นสุด 31-03-2558) อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2557  
         
8 การศึกษาเปรียบเทียบการคลังท้องถิ่นของไทยและมลรัฐ อิลอนอยส์ (สหรัฐอเมริกา)(เริ่ม 01-01-2554 สิ้นสุด 31-07-2554) อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554  
         
9 การศึกษาเปรียบเทียบการคลังท้องถิ่นของไทยและมลรัฐอิลอนอยส์ (สหรัฐอเมริกา) ผศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554  
         
10 โครงการรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและกลุ่มประชาสังคมภายใต้โครงการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ อาจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2551  
         
11 แนวทางในการจัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นในประเทศไทย(เริ่ม 01-07-2555 สิ้นสุด 31-12-2556) อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2555  
         
12 แนวทางในการจัดตั้งสหภาพข้าราชการท้องถิ่นในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556  
         
13 ปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดระนอง ” ผศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554