งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download
1 การจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 (เริ่ม 24-05-2554 สิ้นสุด 31-12-2554) พลอย สืบวิเศษ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2554  
         
2 การประเมินค่านิยมสร้างสรรค์ในเจ้าหน้าทีของรัฐ กรณีศึกษาบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย ผศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554  
         
3 การประเมินค่านิยมสร้างสรรค์ในเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีศึกษาบุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย(เริ่ม 01-06-2554 สิ้นสุด 31-03-2555) พลอย สืบวิเศษ เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554  
         
4 การวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Analysis of Training Programs for Local Government Executive , Council Member and Officers ผศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2552  
         
5 การวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Analysis of Training Programs for Local Goverment Executive , Council Member and Officers(เริ่ม 01-05-2551 สิ้นสุด 30-04-2551) อาจารย์ ดร.พลอย สืบวิเศษ 
ไม่ระบุ 2551  
         
6 การวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เริ่ม 01-05-2551 สิ้นสุด 30-04-2552) อาจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ ไม่ระบุ 2551  
         
7 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและประสิทธิภาพของการเป็นผู้นำรวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเป็นผู้นำของปลัดเทศบาลหญิงและชายในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย ” A comparative study between male and female chief executives of the City on transformational leade ผศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2553