งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download
1 การกำหนดเกณฑ์ปกติของเชาว์อารมณ์เพื่อการประเมินบุคคล ( การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพของ แบบประเมินเชาวน์อารมณ์เพื่อการประเมินคุณภาพ Development and Validation of an Emotional Intelligence Measure for Ind ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2547  
         
2 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และ เยาวชน ระยะ 5 ปี (หัวหน้าโครงการ) ( 2548-2552) รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ (หัวหน้า)ร่วมกับ ผศ.ดร.วีระวัฒน์ และ อาจารย์ วรพล โสติยานุรักษ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และ เยาวชน ผ่านศูนย์บริการวิชาการ 2548  
         
3 การประเมินบุคคลด้วยวิธี 360 องศา ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2550  
         
4 การเปรียบเทียบสมรรถนะของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจที่จะนำนักศึกษาใหม่ปี พ.ศ. 2549 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2549  
         
5 การพัฒนาในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบทบาทและสมรรถนะที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การประเทศไทย ” Developing a causal relationship model of HR roles and competencies on their professionalism among Thai public ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2552  
         
6 การพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น : กรณีศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง(เริ่ม 01-10-2555 สิ้นสุด 31-03-2557) วีระวัฒน์ ปันนิตามัย เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2555  
         
7 การพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น: กรณีศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556  
         
8 การวิเคราะห์ระดับสมรรถนะด้านการบริหารและภาวะผู้นำก่อนและหลังการเรียนรู้ของนักบริหารระดับสูงในภาครัฐของไทย วีระวัฒน์ ปันนิตามัย เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2557  
         
9 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะการเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาองค์การในประเทศไทย ” Confirmatory factor analysis of learning organizations characteristics : The case of Thai organization ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2553  
         
10 การศึกษาการจัดตั้งศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย อ.ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550  
         
11 การศึกษาความ สัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะ และบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ไทยที่มีต่อความเป็นมืออาชีพและการส่ง มอบคุณค่าด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2556  
         
12 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะและบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ไทยที่มีต่อความเป็นมืออาชีพและการส่งมอบคุณค่าด้านการบริหารรทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การ(เริ่ม 01-05-2555 สิ้นสุด 31-12-2555) วีระวัฒน์ ปันนิตามัย เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2555  
         
13 การศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผู้มีวุฒิความสามารถขององค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( A Study of Current talent management Practices of Public and Private Orga ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2549  
         
14 การศึกษาแนวปฏิบัติของการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การภาครัฐของไทย ” Investigation the Practices of Corporate Social Responsibility Management in Thai Public Sectors ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554  
         
15 การศึกษาแนวปฏิบัติของการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การภาครัฐของไทย(เริ่ม 01-01-2554 สิ้นสุด 31-10-2554) วีระวัฒน์ ปันนิตามัย เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554  
         
16 โครงการวิจัยการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกระทรวงยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2547-2549)และการปรับแผนแม่บทกระทรวงยุติธรรมแห่งชาติ รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ(ที่ปรึกษา), รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์, ผศ.ดร. สุจิตรา ธนานันท์,ผศ.ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม 2549  
         
17 โครงการวิจัยเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ระยะเวลา 5 ปี ( 2548-2552) รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ (หัวหน้า)ร่วมกับ ผศ.ดร.วีระวัฒน์ และ อาจารย์ วรพล โสติยานุรักษ์ สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม 2548  
         
18 โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารราชการและภาพพันธกิจในทศวรรรษหน้าของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวสส) รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย และ ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ ส.ว.ร.ส.สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข 2548