งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download
1 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระบบสุขภาพของประเทศแคนาดา เสนอสถาบันวิจัยสาธารณสุข ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ศูนย์สิรินธร เพื่อการฟื้นพูสมรรถภาพแห่งชาติ 2548  
         
2 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาญชญากรรมพิเศษ รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
ผศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด 
ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล 
อาจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
ผศ.ประเทือง ธนิยผล 
ผศ.ดร.จิรพล จิยะจันทน์
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 2549  
         
3 ดัชนีวัดธรรมาภิบาลหน่วยบริหารจัดการศึกษา ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2552  
         
4 ที่ปรึกษาโครงการวิจัย การติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค สำนักงานกิจการยุติธรรม 2550  
         
5 ธรรมาภิบาลประชาธิปไตยในภาครัฐของไทย(เริ่ม 01-03-2554 สิ้นสุด 31-08-2554) ณัฐฐา วินิจนัยภาค เงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554  
         
6 ธรรมาภิบาลประประชาธิปไตยในภาครัฐขอไทย (Democratic Governance in Thai Public Sector) ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2554  
         
7 ปัจจัยแบบบูรณาการทางสถานการณ์ ในงานฝึกอบรมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการบังคับบัญชาอย่างมีจริยธรรมของผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงการคลัง(เริ่ม 01-01-2551 สิ้นสุด 30-06-2551) ณัฐฐา วินิจนัยภาค 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2551