งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์

no. ชื่อเรื่อง ชื่อจัดทำ แหล่งเงินทุน ปีที่จัดทำ Download
1 Final Report: Evaluation of the Provicial Development Assistance Program, The Philippines, with Martin Landau, et al. (Berkeley: Institute of International Studies,1980) รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ ไม่ระบุ    
         
2 Improving the Regulatory Framework for Income Enhancement of the Urban Poor: A Case Study of Bangkok ของ UN-HABITAT, Nairobi ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ถึง 31 ตุลาคม 2548 รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ UN-HABITAT ที่เมือง Nairobi ประเทศ Kenya 2549  
         
3 Mid-Term Evaluation Report: Decentralized Development Management Project,(senior author) with Chinda Suetrong, Prepared for รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ ไม่ระบุ    
         
4 การจัดรูปงานในระบบราชการไทย: การศึกษากรณีกรมที่ดิน, รายงานเสนอต่อกรมพัมนาที่ดิน กระทรวงเกษตรแลสหกรณ์,2523 (ร่วมกับผู้อื่น) รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ กรมพัมนาที่ดิน กระทรวงเกษตรแลสหกรณ์ 2523  
         
5 การบริหารงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร :พลวัตและกลไกบางประการของระบบ,ร่วมกับ ทองศรี กำภู ณ อยุธยาและคณะ,กรุงเทพฯ :สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,เมษายน 2524 รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2524  
         
6 การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของพนักงานการเคหะแห่งชาติ,รายงานเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ,2535 (หัวหน้าโครงการ) รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ การเคหะแห่งชาติ 2535  
         
7 การศึกษาผลกระทบจากการเดินเรือโดยสารของกรุงเทพมหานคร, รายงานเสนอต่อสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร,ตุลาคม 2537(หัวหน้าโครงการ) รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 2537  
         
8 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการปกครองเมืองใหม่,รายงานเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ,2537 (หัวหน้าโครงการ) รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ การเคหะแห่งชาติ 2537  
         
9 การศึกษาระบบงานบริหารและประสานงานราชการในประเทศ การพัฒนาระบบตรวจตราเพื่อกำกับติดตาม การปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและการพัฒนาบุคคลากรในระบบการตรวจราชการ รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี 2548  
         
10 ความเห็นของมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อหลักสูตรปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เสนอคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย,กรุงเทพฯ :สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,เมษายน 2530 รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2530  
         
11 โครงการ ศึกษาระบบงานบริหารและประสานงานราชการในประเทศ การพัฒนาระบบตรวจราชการเพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและการพัฒนาบุคลากรในระบบการตรวจราชการ? ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี 2548  
         
12 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมงานดังนี้รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ ดร.วันเพ็ญ วอกลาง นายสิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์ รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร 2546  
         
13 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร, รายงานเสนอต่อสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร,2546 (หัวหน้าโครงการ) รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานค 2526  
         
14 ทัศนคติของประชาชนต่อธรรมาธิบาล กรณีศึกษาประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ เงินสนับสนุนสถาบัน 2549  
         
15 ประชาชนและธรรมาภิบาล สำรวจทัศนคติของคนไทยในภาคกลาง รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2550  
         
16 ประชาชนและธรรมาภิบาล สำรวจทัศนคติของคนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์/ งบประมาณเงินทุน 2549