การประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาการประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก

  นายธิติธัช พูนสวัสดิ์ (5510154030) รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.