การประเมินความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก?จังหวัดพิษณุโลก

  นางณัฏฐณิชชา จารุกิตติ์พงษ์ (5510154022) อ.ดร.นันท์ฐณัช รุ่งรัศมีวัฒนกุล 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.