การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปรียบเทียบระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล

  นายจักรพงษ์ วิจิตรพงษา (5510154008) รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.