การนำนโยบายสาธารณะด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

  นางสาวสิริพรรณ แผ้วเกษม (5510154063) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.