การนำนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  นางสาวเพ็ญศรี คำกลิ่น (5510154041) รศ.ดร.กิตติ บุนนาค 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.