การนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6

การนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 นายพรมมินทร์ อินธนู (5510154055) รศ.ดร.กิตติ บุนนาค 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.