การนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา โรงพยาบาลน้ำปาด

การนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา โรงพยาบาลน้ำปาดนายเสกสันต์ ชำนาญยา (5510154068)รศ.ดร.กิตติ บุนนาค2556รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลกThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.