การเตรียมความพร้อมความมั่นคงด้านอาชญากรรม ของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับการเข้าสู่สมาคมอาเซียน ( AEC )

  พ.ต.ต.โสพัฒน์ สุพรรณวิวัฒน์ (5410160049) - 2556 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) นครราชสีมา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.