การเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วของผู้ติดเชื้อเอดส์ (CD4?200 cells/mm3) มีผลในการลดค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ โรงพยาบาลพรหมพิราม

  นายพุฒิรักษ์ รักษ์ย่อง (5510154039) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.