กรณีศึกษาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำ

  นางสาวเสริมศรี บุญคง (5510154006) รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 2556 รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) พิษณุโลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.