เศรษฐศาสตร์และการเงิน

รายจ่ายสาธารณะ ประสิทธิภาพในการจัดสรรและประการณ์ระหว่างประเทศ

รายจ่ายสาธารณะ ประสิทธิภาพในการจัดสรรและประการณ์ระหว่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร. พลภัทร บุราคม  


ราคา 350 บาท

: นางกัลญา ชมวงษ์
: 0-2727-3872 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
อ้างอิง : ISBN 978-974-231-764-5

ระบบงบประมาณสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การของไทย

ระบบงบประมาณสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การของไทย
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. กิตติ บุนนาค  

ระบบงบประมาณสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การของไทย
50 ปรัชญาทางการเงินสำหรับนักบริหารไทย
ราคา 300 บาท

: นางศรัญญา วงค์มาน
: 0-2727-3873 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
อ้างอิง : ISBN: 974-231-267-2

ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนและการลดความยากจน

ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนและการลดความยากจน
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง
ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
 


ราคา 350 บาท

: นางปัทมา ณสงขลา
: 0-2727-3866 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

นโยบายการคลังกับปัญหาการว่างงาน : ศึกษากรณีสังคมอุตสาหกรรมตะวันตกและสังคมไทย

นโยบายการคลังกับปัญหาการว่างงาน :
ศึกษากรณีสังคมอุตสาหกรรมตะวันตกและสังคมไทย
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร. พลภัทร บุราคม  


ราคา 200 บาท

: นางกัลญา ชมวงษ์
: 0-2727-3872 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.