ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่(HRIS)

ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่(HRIS)
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ชื่อผู้แต่ง :รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์  


ราคา 350 บาท

: นางสาววลัยมาศ สุขจินดา
: 0-2727-3906 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.