ทรัพยากรมนุษย์

มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์

มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ. ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์  


ราคา 350 บาท

: นายนนทวัตร ผาติเสนะ
: 027273880 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
อ้างอิง : ISBN 974-85118-1-2

บทความเชิงวิชาการ HR

บทความเชิงวิชาการ HR
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์  

- กลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- Outsourcing?
- Personnel Management VS Human Resource Management
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- CEO-Style Govenors

ราคา 300 บาท

: นายนนทวัตร ผาติเสนะ
: 027273880 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างจาก หลักวิธีสู่แนวปฎิบัติที่ดี Structured Seiection interview : From Principles to Good Practices

การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างจาก
หลักวิธีสู่แนวปฎิบัติที่ดี
Structured Seiection interview : From Principles to Good Practices
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ผศ.ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย  

Structured Seiection interview : From Principles to Good Practices
หนังสือประเมิณบุคคลที่ต้องอ่านเพื่อการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ


ราคา 200 บาท

: นางอรณี แก้วมี
: 0-2727-3905 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

การวิเคราะห์งานไม่ยากอย่างที่คิด

การวิเคราะห์งานไม่ยากอย่างที่คิด
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์  


ราคา 350 บาท

: นายนนทวัตร ผาติเสนะ
: 027273880 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.