การวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์  


ราคา 350 บาท

: ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดาวรรณ์ ขนิษฐนาม
: 0-2727-3877 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง  


ราคา 350 บาท

: นางปัทมา ณสงขลา
: 0-2727-3866 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

โพล และ สังคม

โพล และ สังคม
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร. พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ  


ราคา 300 บาท

ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

บทความวิจัย

บทความวิจัย
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง  


ราคา 350 บาท

: นางปัทมา ณสงขลา
: 0-2727-3866 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.