การเมือง การปกครอง

การแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปกครองเทศบาลไทย

การแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปกครองเทศบาลไทย
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร. กฤษ เพิ่มทันจิตต์  


ราคา 200 บาท

: นางกัลญา ชมวงษ์
: 0-2727-3872 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

การเมืองอังกฤษ

การเมืองอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  


ราคา 200 บาท

ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
อ้างอิง : ISBN 974-231-143-9

การเมืองอเมริกา

การเมืองอเมริกา
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  


ราคา 200 บาท

ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
อ้างอิง : ISBN : 974-231-088-2

การเมืองแนวความคิดและการพัฒนา

การเมืองแนวความคิดและการพัฒนา
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  


ราคา 200 บาท

ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.