นโยบายและการวางแผน

ประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วมกับการเมืองภาคประชาชน

ประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วมกับการเมืองภาคประชาชน
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค  


ราคา 250 บาท

: นางศุภวรรณ บุญยงค์
: 0-2727-3873 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์

นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค  


ราคา 350 บาท

: นางศุภวรรณ บุญยงค์
: 0-2727-3873 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

นโยบายสาธารณะ แนวทางในกาศึกษาแบบสหวิทยาการ

นโยบายสาธารณะ แนวทางในกาศึกษาแบบสหวิทยาการ
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค  


ราคา 350 บาท

: นางศุภวรรณ บุญยงค์
: 0-2727-3873 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

การแสวงหา แนวทางการบริหารภายใต้ กระบวนทัศน์วิถีพุทธ

การแสวงหา แนวทางการบริหารภายใต้
กระบวนทัศน์วิถีพุทธ
ชื่อผู้แต่ง (Author) : ศ.ดร.กฤษ เพิ่มทันจิตต์  


ราคา 350 บาท

: นางกัลญา ชมวงษ์
: 0-2727-3872 หรือ
ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
อ้างอิง : ISBN 978-974-231-761-4