ข้อมูลทางสถิติคณะ

สถิติคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่น่าสนใจ

ข้อมูลสถิติการได้งานทำของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ ปี 2555-2556

 

สถิตการเข้าดูเว็บไซต์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 - กรกฏาคม 2559

ภาพรวมทั้งหมด

1all

 ข้อมูลประชากร

2pp language

3pp country

4pp province

ระบบที่ใช้

5st browser

6st system

7st isp

การใช้งานเว็บไซต์ใน smart phone

8mb system

9mb isp

9mb screen