ผู้บริหาร

ajarn pirot  

คณบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  ภัทรนรากุล
โทรศัพท์: : 0-2727-3856
โทรสาร: 0-2375-1296
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขานุการ : นางพิริยา วชิรานุภาพ 
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3869

ajarn jantranuch   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช  มหากาญจนะ
โทรศัพท์: : 0-2727-3858
โทรสาร: 0-2375-1296
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขานุการ : นางสาวเบญจพร อั้นทอง
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3918
ajarn prapon   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์   สหพัฒนา
โทรศัพท์: : 0-2727-3914
โทรสาร: 0-2375-1296
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขานุการ : นางสาวลักขณา นิลกลัด 
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3914
ajarn auchakorn 2   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี 
โทรศัพท์: : 02-727-3925 ,
มือถือ: 
085-817-6466 080-455-2425
Fax : 0-2374-7395
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขานุการ : นางปราณี นิยมสุข
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3882