ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล DAD

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล DAD

dad 13 9 60 1330 page 001

dad 13 9 60 1330 page 002

dad 13 9 60 1330 page 003

dad 13 9 60 1330 page 004

dad 13 9 60 1330 page 005

dad 13 9 60 1330 page 006

dad 13 9 60 1330 page 007

dad 13 9 60 1330 page 008