pt1

pt2

course banner trainng 28 12 60

ติดตามคณะทาง Facebook

แนะนำคณะ


แนะนำคณะรัฐประศาสนศาสตร์


การศึกษาไทยในยุค 4.0 ตอน การพัฒนา(SDG)


5 เหตุผล ที่เลือกเรียน NIDA "Proud to be NIDA"



 

ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตร MPPM ภาคปกติ

                                     

               ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPPM ภาคปกติ


นาวสาวปรางศรี  ทิพย์รักษา รหัสประจำตัว 5710112008 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เรื่อง “กลไกการถ่วงดุลอำนาจตามโครงสร้างของเทศบาล 4 แห่งในจังหวัดประจวลคีรีขันธ์”
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี
รายชื่อประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี   กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ  สาคริก กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


วันพุธที่ 6 กันยายน 2560   เวลา 14.30 – 16.30 น.  ห้องประชุม 3