เจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์

s ptum    

ดร.พรทิพย์ กาญจนานนท์

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: กำกับดูแล สำนักงานเลขานุการคณะรัฐประศาสนศาตร์

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3863


s pu  

นางอุบลวรรณา แก้วเจริญไพศาล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3868


พนคม  

 

นายนิคม  สุวรรณปักษ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 0-2727-3904


s pta  

นางกวิตา ห้วยหงษ์ทอง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3874


s pha  

นางสายพิน หวังดี 
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-727-3919


s hna  

นางสาวรัชนี แก้วผ่อง
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 0-2727-3875


พหมาน  

นายสมาน ห้วยหงษ์ทอง 
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานการเงิน และงานยานพาหนะ 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 0-2727-3908


s 1  

นางสาวมาลัย เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 0-2727-3865


พออ  

นางสาววิลาสินี อยู่เป็นสุข 
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

     -  งานการเงินภาคปกติ
     -  งานการเงินเงินทุนและงบประมาณแผ่นดิน

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 0-2727-3878


พโจ  

นายสัมพันธ์ ยิ้มกัน 
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
     -  งานพัสดุ, จัดซื้อ, จัดจ้าง
     -  งานการเงินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต


e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 02-727-3908

s adun  

นายอดุลย์ คำแดง 
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานธุรการ / งานสารบรรณ 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 0-2727-3788


s ptee  

นางสาวสิรินทิพย์ ประมัยพิมพ์ 
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

     -  งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ

เลขานุการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 0-2727-3909


s num  

นางพิริยา วชิรานุภาพ 
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 งานการศึกษาภาคปกติ, การปรับปรุงหลักสูตร

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-727-3869


s luk  

นางสาวลักขณา นิลกลัด 
ตำแหน่ง: บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานทรัพยากรบุคคล

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์  สหพัฒนา

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 0-2727-3914


s non  

นายนนทวัตร ผาติเสนะ 
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานฝึกอบรม


เลขานุการ : ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3880


yuttapong gspa  

นายยุทธพงศ์  จามรมาน
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
     -  แผนยุทธศาสตร์
     -  แผนบริหารความเสี่ยง
     -  แผนบริหารความต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน
     -  การจัดการความรู้ (KM)
     - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3898


s 6  

นางรัชฎาพร สงบธรรม
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้างานการเงินภาคพิเศษ

e-mail: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 0-2727-3907


s 8  

นางสาวอารีย์ คงสกุล 
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:  
หัวหน้างานการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัด กรุงเทพฯ

e-mail: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 0-2727-3861


 s 23    

นางสาววัชรีย์ นกแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
งานการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

เลขานุการศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3870

  
 s 19 1    

นางปราณี นิยมสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  งานประเมินผลการศึกษา

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3882

  
 s 12    

นางศรัญญา วงศ์มาน
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
งานการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

เลขานุการ: รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
 
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์: 0-2727-3897
  
 s pmam    

นางศุภวรรณ บุญยงค์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
งานการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3873

  
 s 21   นางสาวอัจฉรา ฐีระวงศ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก, และสุราษฎร์ธานี

e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3892
  
 s ptoom  

นางกัลญา ชมวงษ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:  
งานการศึกษา ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี/นครราชสีมา

เลขานุการ
     -  ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพิ่มทันจิตต์
     -  ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร  บุราคม

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3872


พนอง  

นางสุนันทา แย้มกระจ่าง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการวารสารทางวิชาการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  งานการเงินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-7273871


 s 17    

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดาวรรณ์ ขนิษฐนาม
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
  งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต(การบริหารการพัฒนา)หลักสูตรนานาชาติ

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  บุณยรัตพันธุ์

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3877

  
 พตก    

นางสาวอรพินท์ คุ้มแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานการศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต(การบริหารการพัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ 

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 0-2727-3877

  
 s nueng  

นางสาวเบญจพร อั้นทอง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต

เลขานุการ: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ 


e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3914

  
 พเอ   นางสาวศิริลักษณ์ ถนอมลักษณ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:  งานฝ่ายการเงิน หลักสูตรพัฒนาการจัดการ (MMM)

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3879

  
s 24  

นางสาวสุชญา มุกดาภัทรมงคล
ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หลักสูตรพัฒนาการจัดการ (MMM) 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3883 ext.3879

  
พทบทม  

นางสาวทับทิม ผลไพบูลย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
 งานการเงินจังหวัดพิษณุโลก

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3864

  
 พออ copy    

นางอรณี แก้วมี
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ: การเงินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครราชสีมา

เลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3905

  
 s tu    

นางสาวทัศนีย์ ทองคำ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัศดุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
 งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3900


 s 9    

นางสาวอุทุมพร สุขเกษม
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานการศึกษาภาคปกติ

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์

e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3911

  
 s dao    

นางสาวแววดาว วาดโคกสูง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานประกันคุณภาพการศึกษา

เลขานุการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3898

  
s 16  

นางสุวรรณี ลิ้นบาง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานธุรการและสารบรรณ 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3876

  
พมล  

นางพิมล พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
 งานการเงิน หลักสูตรการจัดการภาครัฐภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3906

  
 s 20    

นางสาวณัฐชนันท์ นุชนารถ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: โครงการเอกสารและตำรา

เลขานุการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3880

  
s 4  

นางพรรณทณี สกลพฤกษ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
 งานบัญชีโครงการเอกสารตำรา

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3881

  
 s 5    

นายขัตติพงศ์ สทานสัตย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
 ฝ่ายจัดส่ง โครงการเอกสารตำรา

โทรศัพท์: 0-2727-3719 

  
 s somyot    


นายสมยศ โมราผล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: ฝ่ายจัดส่ง โครงการเอกสารตำรา 

เลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอย  สืบวิเศษ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3880koy  

นางสาวจุฑามาศ อินิจา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3900
 

pee 1  

นางสาวปรียาภรณ์  โกฎิตระกูล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: สื่อสารองค์การและศิษย์เก่าสัมพันธ์

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3883

 s pamam    

นางบุญรักษณ์ ห้องหาญ
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานบริการ 


โทรศัพท์: 0-2727-3910

  
บวย  

นางสาววราลักษณ์ จีนเพชร
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานบริการ


โทรศัพท์: 02-727-3876, 3914
  
พหนง  

นางจีระนันท์ พันงาม
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ: พนักงานบริการ 


โทรศัพท์: 02-727-3701

  
หมง  

นายพรหมลิขิต เถิดตถา
ตำแหน่ง: พนักงานจัดส่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานจัดส่ง โครงการเอกสารและตำรา งานถ่ายเอกสาร 

โทรศัพท์: 0-2727-3887

  
s jeab  

นายมณศร กองวิเชียร
ตำแหน่ง: พนังงานนขับรถ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานดูแลยานพาหนะและการขับขี่ 

โทรศัพท์: 0-2727-3719

  
s 7  

นายระลึก เชื้อบุญมี
ตำแหน่ง: พนังงานขับรถ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานดูแลยานพาหนะและการขับขี่ 

โทรศัพท์: 0-2727-3838

  
พอจฉรา  

นางสาวอัจฉรา เจริญสุข
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอ: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 055-220-202

  
ศภาวด  

นางสาวศุภาวดี โคตรนุกูล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 042-243-380

  
นภาวรรณ  

นางนภาวรรณ จันทร์คุณาภาส
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 


โทรศัพท์:  0-4475-6790
โทรสาร :  0-4475-6790
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

  
พรณรงค  

นายพรณรงค์ บุษบงก์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ โสตทัศนูปรกรณ์ และโครงการบริหารที่พัก 

โทรศัพท์:  0-4475-6790
โทรสาร:  0-4475-6790
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
พเกง  

นางดารารัตน์ มะหะหมัด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานฝ่ายโครงการบริการที่พักและสารสนเทศ 

โทรศัพท์:  0-4475-6790
โทรสาร:  0-4475-6790
e-mail: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
นธกนต  

นายนิธิกันต์ อุณาศรี
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานบริการ 

โทรศัพท์:  0-4475-6790
โทรสาร:  0-4475-6790
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
 pnui 1  

นายอธิปัตย์ พัฒน์นาวิน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-3824-0244

  
นรรตน  

นางสาวนรีรัตน์ คณิตฤทธิพัฒน์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลา

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-7423-7806


     
 


แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่

priyaporn gspa

 

     นางสาวไปรยาพร จำแนกสาร
     ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
     หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานวิเทศสัมพันธ์
     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 suntorn gspa

     นายสุนทรพจน์ ไทยพ่วง
     ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานระบบสารสนเทศ
     e-mail: suntornrapo.tha @gmail.com

 

 ratsmee gspa  

     นางสาวรัศมี อิสลาม
     ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป