ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ ASEAN and Private Sector Development

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ ASEAN and Private Sector Development ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร The Role of Public Policy in Private Sector Development   ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะ รัฐประศาสนศาสตร์ และ Leadership Academy for Development แห่งมหาวิทยาลัย Stanford เมื่อวันที่ 4 ก.พ.59 ณ ห้อง 3001 อาคารนวมินทราธิรราช สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ และ  Prof. Roger Leeds เป็นประธานโครงการฯ