ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ ASEAN and Private Sector Development

news PPPDS photo 1small

          ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ ASEAN and Private Sector Development ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร The Role of Public Policy in Private Sector Development    ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะ รศ. และ Leadership Academy for Development แห่งมหาวิทยาลัย Stanford เมื่อวันที่ 4 ก.พ.59 ณ ห้อง 3001 อาคารนวมินทราธิรราช สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ และ  Prof. Roger Leeds เป็นประธานโครงการ

news PPPDS photo 2small

          ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร The Role of Public Policy in Private Sector Development    ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะ รศ. และ Leadership Academy for Development แห่งมหาวิทยาลัย Stanford จัดอบรมระหว่างวันที่ 1 – 5 ก.พ.59 ถ่ายภาพพร้อมกับวิทยากรผู้บรรยายในหลักสูตร โดย รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ และ  Prof. Roger Leeds เป็นประธานโครงการ