ประกาศการแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศการแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 1/2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 gspa 13022018153157 002

 gspa 13022018153157 002

 gspa 13022018153157 002

 gspa 13022018153157 002

 gspa 13022018153157 002

 gspa 13022018153157 002