ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 1

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร AMM รุ่นที่ 1

gspa05022561 00000

gspa05022561 00001

gspa05022561 00002

gspa05022561 00003

gspa05022561 00004

gspa05022561 00005

gspa05022561 00006

gspa05022561 00007