ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร

gspa nida talk goverment4

  คณะกรรมาธิการบริหารแผ่นดิน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ - คัณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.