สมัครเรียนปริญญาโท MPA รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ศูนย์พิษณุโลก ครั้งที่ 2 ปี 2560

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ปริญญาโทMPA รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ศูนย์พิษณุโลก

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration Program
M.P.A. ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร

  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

การคัดเลือก
  โดยการสอบสัมภาษณ์

ระบบการศึกษา
1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมง
2. เรียนนอกเวลาราชการ ช่วงเย็นวันศุกร์ และเสาร์ หรืออาทิตย์ ตามตารางสอนของแต่ละวิชา
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
1. ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 173,500 บาท
2. ชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 40,100 บาท (รวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ตำราและเอกสาร การใช้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

gspa nida pitsanuloke


หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่า 1 ชุด
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูรณ์)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด (ในกรณีรับราชการ)
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล กรณีชื่อ - สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมครุย)
7. หนังสือรับรองตำแหน่ง และประสบการณ์ทำงาน (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระให้แสดงหลักฐานการประกอบอาชีพ)
8. เอกสารรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

 กำหนดการ

pr detail banner expenses 2

สมัครเรียนปริญญาโท MPA รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ศูนย์พิษณุโลก ครั้งที่ 2 ปี 2560

**  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์   700   บาท **


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร
  สำนักงานโครงการพิเศษ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยพณิชยาการบึงพระพิษณุโลก ชั้น 2 เลขที่ 410 ถนน พิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
  คุณอัจฉรา เจริญสุข โทร.0-5533-7518, 081-3791691

ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  คุณอัจฉรา ฐีระวงศ์ โทร.02-727-3892, 089-8122574

 

วีดีโอการรับสมัคร


Download: ใบสมัคร

gspa downloads app icon

Register: สมัครเรียนออนไลน์

  gspa register app icon 
FAQ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 gspa faq fb app icon2

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (gspa_mpa_pr_02_061160.pdf)รายละเอียดประกาศรายละเอียดประกาศ928 kB