รับสมัครเรียนปริญญาโท MPPM นิด้า กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครเรียนปริญญาโท MPPM นิด้า กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

gspa conntent banner mppm bkk


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หรือองค์กรที่มีมาตรฐานให้การรับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันอนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา
2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาที่ระบไว้ในใบสมัครจริง
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) ได้


การคัดเลือก
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ระบบการศึกษา
1. ศึกษาในระบบ Block Course System เรียนครั้งละ 1 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต เรียน 6 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมง
2. เรียนนอกเวลาราชการ ตามตารางสอนของแต่ละวิชา
3. เมื่อศึกษาครบ13 วิชา นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2. นักการเมืองและข้าราชการทางการเมือง

3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

4. อาจารย์และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

5. ข้าราชการทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

6. อาชีพอิสระอื่น ๆ

 

กำหนดการรับสมัครเรียนครั้งที่ 2

mppm bkk 02 04 10 60 02 edit

 

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิเทียบเท่า 1 ชุด
2. เอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด (ฉบับสมบูณ์)
(ถ้าการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จะต้องแนบใบแสดงผลการศึกษาระดับ)
อนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้วย
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการรับสมัคร
6. หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน
7. เอกสารรับรองการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน ในกรณีได้รับคัดเลือก (ถ้ามี)
8. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท
9. ตรวจสอบรายละเอียดโทร. 02-727-3911, 02-727-3906 และ 082788-0115
10. รับสมัครออนไลน์ http://entrance.nida.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 24 พ.ย. 2560

 

 วีดีโอการรับสมัคร

 

เอกสารการรับสมัคร


gspa button register