ครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

กำหนดการจัดงานครบรอบ 62 ปี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560

62year seminar0


เสวนาวิชาการ เรื่อง“การบริหารการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก”

62year seminar  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล   คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
ดำเนินการอภิปราย