ประกาศผังที่นั่งสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2560 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น.

ประกาศผังที่นั่งสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2560 

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น.

โปรดดาวน์โหลดรายละเอียดจากไฟล์ที่แนบมานี้