ประกาศผลสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2559 โดยสามารถเข้าตรวจสอบผลผ่านระบบ

          ขอให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบผลสอบประมวลความรู้  โดยใช้ Username และ Password ที่นักศึกษาเข้าดูผลการศึกษา ในเว็บไซต์ 

ท่านสามารถเข้าสู่หน้า Login โดย เข้าผ่านทาง Link : "http://202.44.73.6/index_member_students.php"   

หรือ  เข้าจากหน้าหลักของเว็บไซต์ GSPA โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (สายด่วนงานบริการการศึกษา)

11

22

compre1

compre2

compre3

compre4

compre6

compre7

compre8