ศ.ดร.พลภัทร บุราคม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการ (editorial board) วารสาร Public Money and Management (PMM)

 

อาจารยพลพทร s   PMM editorial

                                           

                       ศ.ดร.พลภัทร บุราคม ศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการ (editorial board) วารสาร Public Money and Management (PMM) สำหรับวารสารนี้ เป็นวารสารชั้นนำในสาขารัฐประศาสนศาสตร์และการคลังสาธารณะของประเทศอังกฤษ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก วารสารดังกล่าว ได้รับการประเมินจาก SCIMAGO โดยจัดอันดับให้อยู่ใน quartile ที่ 1 หลายปีติดต่อกัน (http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17181&tip=sid) โดยในกองบรรณาธิการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 40 คนจากทั่วโลก ศาสตราจารย์พลภัทรเป็นหนึ่งในหกของผู้เชี่ยวชาญชาวชาวเอเซียที่มีชื่อเสียง (อาทิเช่น Professor Pan S. Kim จากเกาหลี Professor James L. Chan จากจีน Professor Toshihiko Ishihara จากญี่ปุ่น) และเป็นชาวไทยเพียงคนเดียว ที่ได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้