โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) ประจําปี 2559 สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2559 ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี และผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 5

จัดกิจกรรม โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) ประจําปี 2559 
สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการช่วยเหลือสังคม
อย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบในการทำกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม ให้มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนซึ่งถือเป็นอนาคตและเป็นกำลังสำคัญของชาติ

ภาพถ่ายกิจกรรม