อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์

a nisadar

ศาสตราจารย์ ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์
ผู้อำนวยการโครงการเอกสารและตำรา

เวลาติดต่อ: อังคาร 13.00-16.00 น. และ พฤหัสบดี 9.00-12.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3916
โทรสาร: 0-2375-2809
e-mail: nisada(at)nida.ac.th

เลขานุการ : นายนนทวัตร ผาติเสนะ
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3701


a 6

ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A)

เวลาติดต่อ: จันทร์ 10.30-12.00 น. และ พฤหัสบดี 9.00-12.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3891
โทรสาร: 0-2375-4977
e-mail: ponlapat.b(at)gmail.com

เลขานุการ : นางกัลญา ชมวงษ์
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3872


 s Udom  

ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต
อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เวลาติดต่อ: อังคาร 13.00-16.00 น. และ พฤหัสบดี 9.00-12.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3893
โทรสาร: 0-2375-9164
e-mail: udom(at)nida.ac.th

เลขานุการ : นางสาววัชรีย์ นกแก้ว
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3870


 Anchana Big2016 B  

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อำนวยการโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ

เวลาติดต่อ: 
โทรศัพท์: 081-259-8659
e-mail: anchana(at)gmail.com 

เลขานุการ: นางศุภวรรณ บุญยงค์
โทรศัพท์: 0-2727-3873


 a Jantranuch  

รองศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ
ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต จ.ชลบุรี


เวลาติดต่อ: อังคาร 13.00-16.00 น. และ พฤหัสบดี 9.00-12.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3922
โทรสาร: 0-2374-1296
Email : chandra-nuj(at)nida.ac.th

เลขานุการ : นางสาวเบญจพร อั้นทอง
โทรศัพท์: 0-2727-3918


 a 12  

รองศาสตราจารย์ ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เวลาติดต่อ: อังคาร 13.00-16.00 น. และ พฤหัสบดี 9.00-12.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3887
โทรสาร: 0-2375-9164
e-mail: chindala(at)nida.ac.th

เลขานุการ : นางสุนันทา แย้มกระจ่าง
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3866


 a juree  

รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
ประธานศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคม

เวลาติดต่อ: อังคาร 13.00-16.00 น. และ พฤหัสบดี 9.00-12.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3501
โทรสาร: 0-2374-7395
e-mail: juree(at)nida.ac.th


 a Thip2  

รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(การบริหารการพัฒนา) นานาชาติ

เวลาติดต่อ: จันทร์ 13.00-16.00 น. และ พุธ 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3888
โทรสาร: 0-2375-2809
e-mail: tippawan(at)hyperhub.net

เลขานุการ: นางสาวณัฐชนันท์ นุชนารถ
โทรศัพท์: 0-2727-3880


 a boonanun  

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก

เวลาติดต่อ: อังคาร 09.00-12.00 น. และ ศุกร์ 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3896
โทรสาร: 0-2374-7395
e-mail: boon(at)nida.ac.th

เลขานุการ: นางศรัญญา วงษ์มาน
โทรศัพท์: 0-2727-3897


 a 2  

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ
ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาไทย Mini Master of Management (MMM)

เวลาติดต่อ: อังคาร 13.00-16.00 น. และ พฤหัสบดี 9.00-12.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3859
โทรสาร: 0-2732-4272
e-mail: montree_so(at)yahoo.com

เลขานุการ: นางสาวอุทุมพร สุขเกษม
โทรศัพท์: 0-2727-3911


 a 9

รองศาสตราจารย ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
• Member, Committee on Development Policy, United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)
• Vice President, Foundation for the Welfare of Women and Youth
• Chair, Foundation for 30 Years of Public Administration

เวลาติดต่อ: อังคาร 13.00-16.00 น. และ พฤหัสบดี 9.00-12.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3902
โทรสาร: 0-2374-4977
e-mail: suchitra(at)nida.ac.th

เลขานุการ: ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดาวรรณ์ ขนิษฐนาม
โทรศัพท์: 0-2727-3877


 a prapon  

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลาติดต่อ: อังคาร 13.00-16.00 น. และ พฤหัสบดี 9.00-12.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3901
โทรสาร: 0-2374-1296
e-mail: prapon.s(at)nida.ac.th

เลขานุการ: นางสาวลักขณา นิลกลัด
โทรศัพท์: 0-2727-3914


a achakorn 1

รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคปกติ
ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ชลบุรี

เวลาติดต่อ: จันทร์ เวลา 15.00 -  18.00 น. และ พฤหัสบดี, ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์: 02-727-3925, มือถือ: 085-817-6466, 080-455-2425
โทรสาร: 0-2374-7395
e-mail: achakorn1(at)gmail.com

เลขานุการ: นางปราณี นิยมสุข
โทรศัพท์: 0-2727-3882


 Nattha  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

เวลาติดต่อ: อังคาร 13.00-16.00 น. และ พฤหัสบดี 9.00-12.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3894
โทรสาร: 0-2375-8778
e-mail: nattha(at)nida.ac.th

เลขานุการ: นางพิมล  พูลเพิ่ม
เบอร์ติดต่อ : 0-2727-3906


 a pirot  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เวลาติดต่อ: อังคาร 13.00-16.00 น. และ พฤหัสบดี 9.00-12.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3857
โทรสาร: 0-2374-1296
e-mail: pairote(at)nida.ac.th

เลขานุการ: นางสาวรัศมี  อิสลาม
โทรศัพท์: 0-2727-3856


 a ploy 2017 16 11 60  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี

เวลาติดต่อ: อังคาร 09.00-12.00 น. และ พฤหัสบดี 9.00-16.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3884
โทรสาร: 0-2375-8778
e-mail: ploy(at)nida.ac.th

เลขานุการ: นายสมยศ โมราผล
โทรศัพท์: 0-2727-3880


 a veerawat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ จังหวัดสงขลา

เวลาติดต่อ: อังคาร 13.00-16.00 น. และ พุธ 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3913
โทรสาร: 0-2374-7395
e-mail: wewatpun(at)yahoo.com

เลขานุการ: นางอรณี แก้วมี
โทรศัพท์: 0-2727-3905


 a kasemsarn  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลาติดต่อ: จันทร์ 10.00-12.00 น. และ ศุกร์ 10.00-12.00 น.
โทรศัพท์: 0-2727-3917
โทรสาร: 0-2375-9164
e-mail: kasems.c(at)nida.ac.th

เลขานุการผู้บริหาร: นางสาวธัญญาภรณ์  สุจริตวรางกูล
โทรศัพท์: 0-2727-3334

เลขานุการ: นายสัมพันธ์  ยิ้มกัน
โทรศัพท์: 0-2727-3908

 


 a nuttakrit  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เวลาติดต่อ: อังคาร 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์: 02-727-3890
โทรสาร: 0-2375-9164
e-mail: miggenterprise(at)gmail.com

เลขานุการ: นางสาวแววดาว วาดโคกสูง
โทรศัพท์: 0-2727-3858แนะนำอาจารย์ใหม่

 danuvas350  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนุวัศ สาคริก
ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์การและกิจการนานาชาติ
ผู้อำนวยการหลักสูตรฝึกอบรม

เวลาติดต่อ: อังคาร 13.00-16.00 น.
โทรศัพท์: 66-2727-3886
โทรสาร: 0-2375-9164
e-mail: danuvas.nida(at)gmail.com

ผู้ประสานงาน: นางสาวอรพินท์ คุ้มแก้ว
โทรศัพท์: 0-2727-3877


 Dhiyathad2  

อาจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เวลาติดต่อ: พุธ 09.00-12.00 น.
โทรศัพท์: 02-727-3867
e-mail: dhiyathad.pra(at)nida.ac.th 

ผู้ประสานงาน: นางพรรณทณี สกลพฤกษ์
โทรศัพท์: 0-2727-3881