เจ้าหน้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

s ptum    

ดร.พรทิพย์ กาญจนานนท์

ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: กำกับดูแล สำนักงานเลขานุการคณะรัฐประศาสนศาตร์

e-mail: pornt(at)nida.ac.th 
โทรศัพท์: 0-2727-3863


s pu  

นางอุบลวรรณา แก้วเจริญไพศาล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ 

e-mail: ubolwana(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3868


พนคม  

 

นายนิคม  สุวรรณปักษ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ 

e-mail : nikhom(at)ics.nida.ac.th 
โทรศัพท์: 0-2727-3904


s pta  

นางกวิตา ห้วยหงษ์ทอง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ 

e-mail: vilai(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3874


s pha  

นางสายพิน หวังดี 
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน

e-mail: tinna_amn(at)hotmail.com, saipin(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 02-727-3919


s hna  

นางสาวรัชนี แก้วผ่อง
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา 

e-mail: ratchanee(at)nida.ac.th 
โทรศัพท์: 0-2727-3875


พหมาน  

นายสมาน ห้วยหงษ์ทอง 
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานการเงิน และงานยานพาหนะ 

e-mail: samarn(at)nida.ac.th 
โทรศัพท์: 0-2727-3920


s 1  

นางสาวมาลัย เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต 

e-mail: aiemsaard_lek(at)hotmail.com 
โทรศัพท์: 0-2727-3876


พออ  

นางสาววิลาสินี อยู่เป็นสุข 
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

     -  งานการเงินภาคปกติ
     -  งานการเงินเงินทุนและงบประมาณแผ่นดิน

e-mail: w_yupensuk(at)hotmail.com 
โทรศัพท์: 0-2727-3878


พโจ  

นายสัมพันธ์ ยิ้มกัน 
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
     -  งานพัสดุ, จัดซื้อ, จัดจ้าง
     -  งานการเงินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต


e-mail: 
sampan.y(at)nida.ac.th 
โทรศัพท์: 02-727-3908

s adun  

นายอดุลย์ คำแดง 
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานธุรการ / งานสารบรรณ

e-mail: adun(at)nida.ac.th 
โทรศัพท์: 0-2727-3788


s ptee  

นางสาวสิรินทิพย์ ประมัยพิมพ์ 
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

     -  งานการศึกษาหลักสูตรภาคปกติ

เลขานุการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล

e-mail: sirin.p(at)nida.ac.th 
โทรศัพท์: 0-2727-3909


s num  

นางพิริยา วชิรานุภาพ 
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 งานการศึกษาภาคปกติ, การปรับปรุงหลักสูตร

e-mail: piriya_nida(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 02-727-3869


s luk  

นางสาวลักขณา นิลกลัด 
ตำแหน่ง: บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานทรัพยากรบุคคล

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์  สหพัฒนา

e-mail: lakana.n(at)nida.ac.th 
โทรศัพท์: 0-2727-3914


s non  

นายนนทวัตร ผาติเสนะ 
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานฝึกอบรม


เลขานุการ : ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ 

e-mail : nontawat.pha(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3701


yuttapong gspa  

นายยุทธพงศ์  จามรมาน
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 

e-mail: ch.yuttapong.art(at)gmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3898


s 6  

นางรัชฎาพร สงบธรรม
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้างานการเงินภาคพิเศษ

e-mail: : ratchad2502(at)gmail.com 
โทรศัพท์: 0-2727-3907


s 8  

นางสาวอารีย์ คงสกุล 
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:  
หัวหน้างานการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัด กรุงเทพฯ

e-mail: : aree_lion(at)yahoo.com 
โทรศัพท์: 0-2727-3861


 s 23    

นางสาววัชรีย์ นกแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
งานการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ

เลขานุการศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต

e-mail: watcha_nok(at)yahoo.co.th
โทรศัพท์: 0-2727-3870

  
 s 19 1    

นางปราณี นิยมสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  งานประเมินผลการศึกษา

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี

e-mail:pran221(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3882

  
 s 12    

นางศรัญญา วงศ์มาน
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
งานการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ

เลขานุการ: รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
 
e-mail : 
sarunya_nub(at)hotmail.com 
โทรศัพท์: 0-2727-3897
  
 s pmam    

นางศุภวรรณ บุญยงค์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
งานการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.ชลบุรี

e-mail:getter_m(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3873

  
 s 21   นางสาวอัจฉรา ฐีระวงศ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก, และสุราษฎร์ธานี

e-mail : 
ajchara_t(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3892
  
 s ptoom  

นางกัลญา ชมวงษ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:  
งานการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี/นครราชสีมา

เลขานุการ
     -  ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร  บุราคม

e-mail: laya_chomvong(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3872


พนอง  

นางสุนันทา แย้มกระจ่าง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการวารสารทางวิชาการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
  งานการเงินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์

e-mail: nongs_nida(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 02-7273886


 s 17    

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดาวรรณ์ ขนิษฐนาม
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
  งานการศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต(การบริหารการพัฒนา)หลักสูตรนานาชาติ

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  บุณยรัตพันธุ์

e-mail: laddawan(at)nida.ac.th และ interphd(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3862

  
 พตก    

นางสาวอรพินท์ คุ้มแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานการศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต(การบริหารการพัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ 

 e-mail: orapin.kum(at)gmail.com

โทรศัพท์: 0-2727-3877

  
 s nueng  

นางสาวเบญจพร อั้นทอง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต

เลขานุการ: รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ 


e-mail: 
nuengnb(at)gmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3918

  
 พเอ   นางสาวศิริลักษณ์ ถนอมลักษณ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:  งานฝ่ายการเงิน, หลักสูตรฝึกอบรม MMM : Mini Master of Management Program

e-mail: sirilak.aka(at)gmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3879

  
s 24  

นางสาวสุชญา มุกดาภัทรมงคล
ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หลักสูตรฝึกอบรม MMM : Mini Master of Management Program

e-mail: suehay.m(at)nida.ac.th
โทรศัพท์: 0-2727-3883 ext.3879

  
พทบทม  

นางสาวทับทิม ผลไพบูลย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
 งานการเงินจังหวัดพิษณุโลก / หลักสูตรการจัดการภาครัฐฯ จ.ชลบุรี

e-mail: tubtim.gspanida(at)gmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3864

  
 พออ copy    

นางอรณี แก้วมี
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ: การเงินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครราชสีมา

เลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 

e-mailoranee211114(at)gmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3905

  
 s tu    

นางสาวทัศนีย์ ทองคำ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัศดุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
 งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

e-mail: tus_nida(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3704


 s 9    

นางสาวอุทุมพร สุขเกษม
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ

เลขานุการรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์

e-mailnunoi2001(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3911

  
 s dao    

นางสาวแววดาว วาดโคกสูง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานประกันคุณภาพการศึกษา

เลขานุการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์

e-mail: star_nice1188(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3858

  
s 16  

นางสุวรรณี ลิ้นบาง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานธุรการและสารบรรณ 

e-mail: suwanee_nida(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3876

  
พมล  

นางพิมล พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
 งานการเงิน หลักสูตรการจัดการภาครัฐภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต กรุงเทพฯ

e-mail: pimon_pp(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3906

  
 s 20    

นางสาวณัฐชนันท์ นุชนารถ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: โครงการเอกสารและตำรา

เลขานุการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 

e-mail: nachanann(at)yahoo.com
โทรศัพท์: 0-2727-3880

  
s 4  

นางพรรณทณี สกลพฤกษ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
 งานบัญชีโครงการเอกสารตำรา

e-mail: bvabok_r(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3881

  
 s 5    

นายขัตติพงศ์ สทานสัตย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 
 ฝ่ายจัดส่ง โครงการเอกสารตำรา

โทรศัพท์: 0-2727-3719 

  
 s somyot  

นายสมยศ โมราผล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานการเงินโครงการเอกสารและตำรา

เลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอย  สืบวิเศษ

e-mail: myot_629(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3910koy  

นางสาวจุฑามาศ อินิจา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ

เลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก

e-mail: chutamat.ini(at)nida.ac.th, j_enija(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3900
 

pee 1  

นางสาวปรียาภรณ์  โกฎิตระกูล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: สื่อสารองค์การและศิษย์เก่าสัมพันธ์

e-mail: preeyaporn.kot(at)nida.ac.th, k.preeyaporn5(at)gmail.com
โทรศัพท์: 0-2727-3883

 s pamam    

นางบุญรักษณ์ ห้องหาญ
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานบริการ 


โทรศัพท์: 0-2727-3915

  
บวย  

นางสาววราลักษณ์ จีนเพชร
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานบริการ


โทรศัพท์: 02-727-3876, 3914
  
พหนง  

นางจีระนันท์ พันงาม
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ: พนักงานบริการ 

  
หมง  

นายพรหมลิขิต เถิดตถา
ตำแหน่ง: พนักงานจัดส่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานจัดส่ง โครงการเอกสารและตำรา งานถ่ายเอกสาร 

โทรศัพท์: 0-2727-3854

  
s jeab  

นายมณศร กองวิเชียร
ตำแหน่ง: พนังงานนขับรถ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานดูแลยานพาหนะและการขับขี่ 

 

  
s 7  

นายระลึก เชื้อบุญมี
ตำแหน่ง: พนังงานขับรถ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานดูแลยานพาหนะและการขับขี่ 

 

  
พอจฉรา  

นางสาวอัจฉรา เจริญสุข
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอ: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

e-mail: deedeer_k(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 055-337-518

  
ศภาวด  

นางศุภาวดี เมธวงศ์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

e-mail: nidaudorn(at)hotmail.com
โทรศัพท์: 042-243-380

  
นภาวรรณ  

นางนภาวรรณ จันทร์คุณาภาส
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
หน้าที่ความรับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 


โทรศัพท์:  0-4475-6790
โทรสาร :  0-4475-6790
e-mail: napawan_nida(at)hotmail.com 

 

  
   

นายนิธิกันต์ อุนาศรี
ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ โสตทัศนูปรกรณ

โทรศัพท์:  0-4475-6790
โทรสาร:  0-4475-6790
e-mail: pronarong_nida(at)hotmail.com

  
พเกง  

นางดารารัตน์ มะหะหมัด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานฝ่ายโครงการบริการที่พักและสารสนเทศ 

โทรศัพท์:  0-4475-6790
โทรสาร:  0-4475-6790
e-mail: : dara_kang(at)hotmail.com

  
   

   

นางสาวอรพิมล โททรัพย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

e-mail :

     
 


แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่

priyaporn gspa

 

     นางสาวไปรยาพร จำแนกสาร
     ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
     หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานวิเทศสัมพันธ์
     e-mail: priyaporn.jam(at)nida.ac.th

 

 suntorn gspa

     นายสุนทรพจน์ ไทยพ่วง
     ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานระบบสารสนเทศ
     e-mail: suntornrapo.tha (at)gmail.com

 

 ratsmee gspa  

     นางสาวรัศมี อิสลาม
     ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     หน้าที่ความรับผิดชอบ: เลขานุการคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
     e-mail: Muroh.555(at)gmail.com