งานวิจัย

ชื่อผู้แต่ง 
ศาสตราจารย์ ดร. กฤช เพิ่มทันจิตต์
ศาสตราจารย์ ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์
ศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม
ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต
รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ ปรียากร
ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ บุนนาค
รองศาสตราจารย์ ดร. จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
รองศาสตราจารย์.ดร. พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์
รองศาสตราจารย ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
อาจารย์ ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์
อาจารย์ ดร. ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
  รวมผู้แต่งทั้งหมด