อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศูนย์การศึกษาในสถานที่ตั้ง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร  บุราคม                              (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์              (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค                   (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์            (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สิโรรส                               (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารและพัฒนา (สาชาวิชาการบริหารพัฒนา)  หลักสูตรนานาชาติ  และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์                   (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  บุณยรัตพันธุ์                          (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ                                (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์                         (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร                              (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

 

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

 • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์  พินัยทรัพย์                          (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน                              (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • อาจารย์ ดร.ถนัด  แก้วเจริญไพศา                                         (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ดำริชอบ                              (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
 • อาจารย์ ดร.สุปัญญดา  สุนทรนนธ์                                        (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล                         (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ปรียากร                                    (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอย  สืบวิเศษ                                 (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์  กิจธนานันท์                                         (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • รองศาสตราจารย์ ศิริพร  สัจจานนท์                                       (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลา

 • ศาสตราจารย์ ดร. อุดม ทุมโฆสิต                                           (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์  สหพัฒนา                              (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต. ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์                      (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • อาจารย์ ดร.ภาณุ  ลิมมานนท์                                                (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
 • อาจารย์ ดร.พรพธู  รูปจำลอง                                                (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระวัฒน์  ปันนิดามัย                               (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์                (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ  สาคริก                                   (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  ธนานันท์                               (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
 • อาจารย์ ดร.สิทธินาถ สรรพานิช                                            (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 • ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์                                   (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี                                   (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • ดร.จุฬาภรณ์  ขอบใจกลาง                                                    (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • ดร.ธานินทร์  สุวงศ์สาร                                                          (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
 • อาจารย์ ดร.ศศิชา  สืบแสง                                                     (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

 • ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง                                      (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • รองศาสตราจารย์  ดร. จันทรานุช  มหากาญจนะ                      (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • อาจารย์ ดร.กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย                                   (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 • อาจารย์ ดร.ปนันดา  จันทร์สุกรี                                               (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
 • อาจารย์ ดร.กุลชยา  เต็มชวาลา                                              (อาจารย์ประจำหลักสูตร)

 

 รายละเอียดข้อมูลล่าสุด:   มิ.ย. 2560