อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศูนย์การศึกษาในสถานที่ตั้ง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศ. ดร.พลภัทร  บุราคม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ณัฐฐา  วินิจนัยภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร.จินดาลักษณ์  วัฒนสินธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร.พัชรี  สิโรรส อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ. ดร.ราเชนทร์  ชินทยารังสรรค์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารและพัฒนา (สาชาวิชาการบริหารพัฒนา)  หลักสูตรนานาชาติ  และหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.ดร.ประพนธ์  สหพัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศ.ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย  อัตถากร อาจารย์ประจำหลักสูตร
   

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.ดร.บุญอนันต์  พินัยทรัพย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.สมศักดิ์  ดำริชอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.ดร.ถนัด  แก้วเจริญไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.สุปัญญดา  สุนทรนนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
   


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.ดร.ปกรณ์  ปรียากร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ไพโรจน์  ภัทรนรากุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.ดร.กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.ดร.อมรศักดิ์  กิจธนานันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.กนก  กาญจนภู อาจารย์ประจำหลักสูตร
   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลา

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศ.ดร.อุดม  ทุมโฆสิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.ดร.ภาณุ  ลิมมานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.พรพธู  รูปจำลอง อาจารย์ประจำหลักสูตร
   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ดนุวัศ  สาคริก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.สุจิตรา  ธนานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.สิทธินาถ  สรรพานิช อาจารย์ประจำหลักสูตร
   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศ.ดร.นิสดารก์  เวชยานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.ดร.จุฬาภรณ์  ขอบใจกลาง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.ดร.ธานินทร์  สุวงศ์วาร อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.ศศิชา  สืบแสง อาจารย์ประจำหลักสูตร
   

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศ.ดร.อัญชนา  ณ ระนอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.จันทรานุช  มหากาญจนะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.ดร.กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อ.ดร.ปนันดา  จันทร์สุกรี อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.กุลชยา  เต็มชวาลา อาจารย์ประจำหลักสูตร
   

 

 รายละเอียดข้อมูลล่าสุด:   ม.ค. 2561