คณะผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ณ ระนอง

ศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา  ณ ระนอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

a-achakorn-2.png

รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา