กิจกรรมในรอบปี

 

การประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวาระครบรอบ 62 ปี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560
ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง 4013 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช

 

 ณ ห้อง 4006 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช